Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП

02303-2015-0003 Открита процедура за избор на Изпълнител за: 1. Транспорт на земни маси и инертни материали; 2. Транспорт на неопасни (битови, биоразградими, производствени) отпадъци за тяхното по-нататъшно третиране до съоръжения на територията на Столична община; 3. Транспорт на горими отпадъци по график извън територията на Столична община до 150 км.