За нас

Начало / За нас

Наименование и правен статут: "СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г. като "Чистота-Искър" ЕООД

Седалище и адрес на управление: София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2

Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община

Годишен оборот: 10 млн. лв.

Заети лица: 300

Структура: ОРГАНИГРАМА НА "СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД е основано през 1998 година, като еднолично дружество с ограничена отговорност, с решение на Столичен общински съвет, като органи на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Изпълнителен директор. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

Считано от 11.04.2019 г., "Чистота Искър" се преобразува в еднолично акционерно дружество.

С Решение № 49 от дата 31.01.2019 г., по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, Столичен общински съвет преобразува чрез промяна на правната форма, „Чистота-Искър” ЕООД, в еднолично акционерно дружество, а именно „Чистота Искър” ЕАД.

С Решение № 18 от дата 14.01.2021 г. на Столичния общински съвет се изменя търговската фирма от  "Чистота Искър" ЕАД на "СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД.

Органи на акционерното дружество са:

1. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

2. Съвет на директорите.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 69, точка 18 от дневния ред, по доклад № СОА19-ВК66-676/24.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Предмет на дейност:

Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД извършва и услугите събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци, поддържане на пътища и терени в зимни условия, миене на улици и други обекти по сключени договори с клиенти на територията на Столична община, както и ремонтни услуги и сервизни дейности на специализирана комунална техника и оборудване.

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.

 

 

„СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД ИЗВЪРШВА  СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ, НАМАЛИ И ОГРАНИЧИ ВРЕДНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

Сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване

● Предоставяне и извозване на контейнери 1.1, 4, 5.5, 7 куб.м. с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци

Механизирано метене на улични платна, паркинги, гаражи и други площи

Измиване със специализирана техника на улични платна, паркинги, гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

Изкопни и товарни работи със специализирана техника

Поддръжка и изграждане на депа за депониране на неопасни отпадъци

● Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

● Косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране

Отстраняване на паднали дървета; изсичане на храсти и дървета; рязане и кастрене на дървета

● Подравняване и чистене на терени и дворове

● Почистване на реки и речни корита; поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства;  отсечки и регули; премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване

● Специализирани услуги свързани със строителна механизация

● Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения, извовзване на строителните отпадъци

● Механизирано извършване на изкопни работи и транспортиране на получените земни маси