Цели и фирмена политика

Начало / За нас - Цели и фирмена политика

Цел

 

За постигането на целта си - запазване и утвърждаване позицията на водеща фирма в областта на управлението на отпадъци и извършването на комунални дейности, “СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД следва ясно дефинирани водещи линии:

  • ориентация към изискванията и желанията на клиентите си;
  • съвместни дискусии и действия със Столична община, индустриалния и търговския сектор, професионални, технически и научни организации;
  • съчетаване на традиционното с иновативното за постигане на дългосрочни устойчиви ефекти в развитието на дейностите;
  • подсигуряване на по-висока компетентност на служителите чрез образователни курсове и програми.

 

Фирмена политика

 

В Дружеството от 2007 г. е внедрена  и функционира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда,  здравето и безопасността, при работа на база международни стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Ангажиментите на ръководството на "СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД по отношение на заинтересованите страни са изразени в Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност на труда

 

 

 

Вътрешнофирмената политика акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценката на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.