Сметосъбиране и сметоизвозване по райони

Начало / Услуги - Сметосъбиране и сметоизвозване по райони

От 1-ви май 2017 година „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД отговаря за почистването на един от най-големите районти в град София – „Люлин“

Предвид възлагателно писмо с „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци; Почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община“ по обособени позиции № 6 Шеста зона – райони „Красно село“, „Красна поляна“, считано от 01. 05. 2017 г. изпълнението на дейностите по договор с регистрационен  № СОА15-РД55-532/25. 08. 2015 г., за същите райони се преустановява.

На основание чл., ал. 1 от гореспоменатия договор на „Чистота-Искър“ ЕАД  се възлага изпълнение на дейностите за район „Люлин“ с начална дата 01. 05. 2017 г.

 Събиране  и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община:

 I.      Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране;

 • Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета;
 • Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци, образуване при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до съоръжение за третиране;
 • Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до съоръжение за третиране;
 • Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни, кухненски/ до съоржение за третиране;
 • Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ до съоръжение за третиране;

1.)  Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от дворове и градини на домакинствата /окосени треви, клони, окапали листа и други подобни/;

2.)  Събиране и транспортиране на биоотпадъци /окапали листа/ на обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.

 II.   Дейности по почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване;

 • Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади;
 • Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
 • Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези, подходи към метростанциии и др.;
 • Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;
 • Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, гробищни паркове и други места за обществено ползване;
 • Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
 • Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.;
 • Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване;
 • Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади;
 • Оросяване на улици и площади;
 • Почистване, пддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличините платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 • Почистване на пътни принадлежности – пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.;
 • Почистване на улични платна след пътно-транспортни произшествия или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали и др. замърсявания/;
 • Почистване на подлези;
 • Почистване на рекламни и агитационни материали;
 • Почистване на графити;