Процедури по ЗОП

Начало / Профил на купувача - Процедури по ЗОП / 02303-2015-0003 Открита процедура за избор на Изпълнител за: 1. Транспорт на земни маси и инертни материали; 2. Транспорт на неопасни (битови, биоразградими, производствени) отпадъци за тяхното по-нататъшно третиране до съоръжения на територията на Столична община; 3. Транспорт на горими отпадъци по график извън територията на Столична община до 150 км.

02303-2015-0003 Открита процедура за избор на Изпълнител за: 1. Транспорт на земни маси и инертни материали; 2. Транспорт на неопасни (битови, биоразградими, производствени) отпадъци за тяхното по-нататъшно третиране до съоръжения на територията на Столична община; 3. Транспорт на горими отпадъци по график извън територията на Столична община до 150 км.

1.Решение за откриване - АОП

2.Обявление за обществена поръчка - АОП

3.Документация за участие + образци

4.Протокол 1
5.Протокол 2
6.Протокол 3
7.Протокол 4
8.Съобщение за отваряне на цени
9.Протокол 5
10.Решение №085
11.Договор
12.Информация по реда на чл. 22б, т. 9 от ЗОП