Техническа и биологическа рекултивация на депо за неопасни отпадъци Суходол

Начало / Услуги - Техническа и биологическа рекултивация на депо за неопасни отпадъци Суходол

На Депо за неопасни отпадъци кв. Суходол се извършва техническата и биологичната рекултивация съгласно работен проект. Техническата и биологичната рекултивация трябва да осигуряват билото и откосите на депото срещу ветрова и водна ерозия.

  1. Техническа рекултивация:

Извършва се след запълване на депото/клетката, което се изразява в полагането на горен изолиращ слой като система за повърхностно запечатване на депото.

1. Горният изолиращ екран на депото трябва да осигурява:

а) защита от проникване на атмосферните и повърхностните води в отпадъчното тяло на депото;

б) опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло;

в) удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени;

г) удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключването на неговата експлоатация.

 

  1. Биологическата рекултивация се извършва след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване и засаждане на храстова растителност.

Изграденото растително покритие ще гарантира:

- бързо и ефективно стабилизиране на почвената покривка,

- ограничаване в максимална степен на ерозионно въздействие на атмосферните валежи и инфилтрацията им към долулежащите пластове от покритието.

- максимално изолиране на отпадъците;

- подобряване на ландшафта и микроклимата в района на депото.

Растителността е съобразена с конкретните климатични, почвени и биологични изисквания на района.