Дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на СО

Начало / Услуги - Дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на СО

Основната цел на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД относно разделното събиране на отпадъци от опаковки, е свързано с нуждите и ползите от последващото им рециклиране. Полагайки усилия в тази насока, спомагаме за осведомяване на гражданите за важността, свързана с  редуциране използването на първични природни ресурси, грижа за опазване на околната среда, здравето и бъдещето на хората.

 

Дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки се извършват в районите "Овча купел“ и „Кремиковци“ на Столична община.

 

Дружеството обслужва контейнери тип “Иглу, разположени на общественодостъпни места. Раздадени са и индивидуални съдове тип “Кофа” за отпадъци от стъкло, жълти чували за отпадъци от пластмаса и метал,  и сини чували за отпадъци от хартия и картон.

 

I. "СОФЕКОСТРОЙ" ЕАД, осъществява комунални услуги в т. ч. 

 

1.   Експлоатация и поддръжка на транспортни средства и съдове за отпадъци (съоръжения), придобити от реализирането на пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника в два от общо двадесет и четири района на Столична община - "Овча купел“ и „Кремиковци“. 

 

2.   Организиране на дейности, свързани с рециклиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло:

     • Разделно събиране от точки за събиране и транспортирането им до площадки и съоръжения за предварително третиране;

     • Предварително третиране, при възникнала необходимост;

     • Предаване за рециклиране, в т.ч. транспорт, при възникнала необходимост.

 

II. „СОЕКОСТРОЙ” ЕАД - обслужва във връзка с пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника на образуване в районите: „Овча Купел“ и „Кремиковци“. Дружеството е разположило, както индивидуални контейнери, така и на обособени места – „Точки за събиране“.

 

  • В „Точките за събиране“- контейнери тип “Иглу” с обем всеки от по 1100л. сини за хартия и картон, жълти за пластмаса и метал и зелени за стъкло;
  • От „врата на врата“ - индивидуални контейнери тип “Кофа” с обем 120 л. за стъкло;

          Жълти чували за отпадъци от пластмаса и метал;

          Сини чували за отпадъци от хартия и картон;

 

III. График за обслужване и списъци за местоположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) на „Софекострой“ ЕАД  и „Екобулпак“ АД за районите на СО „Кремиковци“ и „Овча купел“ за 2022 г.