Депониране на неопасни отпадъци от механично третиране на смесен битов отпадък - п-ка с. Долни Богров

Начало / Услуги - Депониране на неопасни отпадъци от механично третиране на смесен битов отпадък - п-ка с. Долни Богров

В Инсталация по „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“ се извършват дейности по обезвреждане и оползотворяване на неопасни отпадъци на основание издадено Комплексно разрешително на Столична община с № 454-Н0/2013 г.

Оползотворяването на неопасни отпадъци от земни маси и отпадъци получени от механично третиране на отпадъци се извършва чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци на сметоразтоварището и при рекултивацията на запълнените клетки.

Обезвреждането на неопасни отпадъци получени от механично третиране на смесени битови отпадъци има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.