Въпроси и отговори

Начало / Комуникация, сигнали и жалби - Въпроси и отговори

1. Как да събираме разделно:

Отпадъците могат да спестят ценни суровини и ресурси. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъка. Голяма част от отпадъците са ценна суровина и могат да бъдат върнати обратно в производствения процес или пък да им се намери друго приложение.

Контейнери и транспорт: След разделното изхвърляне, събраните от контейнерите опаковки се извозват до сепариращи инсталации.

Сепариране и изчистване: В тези инсталации опаковките се поставят на конвейер, за да бъдат разделени и сортирани по видове материали.

Предприятия за преработка: Вече сортираните и балирани опаковки се транспортират до предприятия за преработка, където се рециклират.

2. Какво трябва да направим при необходимост от контейнери за битов отпадък:

За новопостроени сгради и фамилни жилища, физическите лица подават молба до Кмета на Столична община, която включва точен адрес, копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата и телефон за връзка.

За юридически лица извън случаите на чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се поставят контейнери за битови отпадъци след подадена молба от ръководния орган на предприятието до Кмета на Столична община, към която се прилага копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.

Извършва се проверка на място от Столичен инспекторат и се взима решение, относно поставяне или отказ за предоставяне на съд. Резултатите от проверката се отразяват в Констативен протокол и се уведомяват заявителите.


 

3. Редно ли е снегорин да се движи с вдигнато гребло при снеговалеж:

Възможно е когато:

  • това не е негов маршрут и се придвижва към мястото, от където започва обработката;
  • зареждане на реагенти след изразходването им по време на снеговалежа;
  • след приключване на дейността, когато снегорините се прибират в базите.

Всяка фирма създава своя организация, която е нейно ноу-хау.

Столичен инспекторат контролира крайния резултат и следи чрез GPS-системата техниката в обхвата на маршрута, а не извън него.

4. Редно ли е да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци хартия, стъкло, пластмаса и метал:

Забранено е гражданите да ИЗХВЪРЛЯТ и СМЕСВАТ отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в контейнерите за битови отпадъци, съгласно изискванията на чл. 22, т. 1 и т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Рециклируеми отпадъци се изхвърлят разделно, събрани по видове, в разположените цветни контейнери.

Глобата за физичски лица, които нарушават това изискване е от 100 до 5 000 лв.., а за юридически лица имуществена санкция в размер от 700 до 20 000 лв.

 

Повече за дейността на „Чистота Искър“ ЕАД тук:

http://chistota-iskar.com/bg/1_grafik_za_obsluzhvane_na_kontejnerite_za_razdelno_sybirane_na_otpadyci_ot_opakovki_rsoo_za_rajonite_kremikovci_i_ovcha_kupel__2019_g

5. Кой поддържа и почиства локалните градинки и междублоковите пространства, големите паркове и градини на територията на Столична община:

Кварталните градинки и междублокови пространства на територията на Столична община се поддържат от специализирани звена към съответния район или от фирма, с която е сключен договор за поддръжка след обществена поръчка. Дейностите по опазване на тези територии включват: поддържане на чистота – оборки, събиране на шума и извозване на събраните отпадъци, затревяване, засаждане на цветя, храсти и дървета, косене на тревни площи - събиране и извозване на окосената трева,  резитба на храсти, подраст и издънки, кастрене и премахване на храстова и дървесна растителност.

В районите, където има самостоятелни звена, еколозите към районните администрации  изготвят графици със специфични за сезона мероприятия, като дейностите са съобразени с определените средства в годишния бюджет на района. Работата се възлага ежедневно, седмично или месечно с график.

В районите, където работят фирми изпълнители се изготвят месечни манипулационни планове, съгласувани с Дирекция „Зелена система“ при Столична община и утвърдени от кмета на района. Фирмата изпълнител има задължение да извършва качествено и в срок услугите, предмет на договора.

Парковете, големите градини, зелените площи към транспортните зони и алейните насаждения в столицата се поддържат и опазват от фирми, сключили договор със Столична община след обявена обществена поръчка. Дирекция „Зелена система“ осъществява управлението и стопанисването на обектите, общинска собственост, от зелената система на Столична община.        

При осъществяване на дейностите по поддържане на зелените площи и външно озеленяване – затревяване и зацветяване, както и при отглеждането на храстова и дървесна растителност, се генерират биоотпадъци. Те се събират разделно и се предават на места, определени от Кмета на Столична община, а именно „Инсталация за биологично третиране в м. “Хан Богров“. Нерегламентираното изхвърляне на зелени биоотпадъци на места за обществено ползване и до контейнерите за битови отпадъци е нарушение на разпоредба от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община /НУОПОЧТСО/. Контролира се от инспектори от Столичен инспекторат.

За установено нарушение санкцията е в размер от 100 до 5000 лв. за физически лица и от 700 лв. до 20 000 лв. за юридически лица.

6. Къде да намеря Наредбите и информация за фирми, които извършват дейности с различните отпадъци:

Информация за наредбите, които регламентират управлението на битовите, строителните, опасните и производствени отпадъци, биоотпадъците, отпадъците от опаковки и др., може да намерите на страницата на Министерството на околната среда и водите.

Тук ще намерите информация за лицата, които имат разрешителни документи за извършване на различни дейности с отпадъци. На посочената електронна страница на МОСВ трябва да попълните необходимите данни.

ПРИМЕР за попълване:
РИОСВ: София
Област: София - столица
Община: Столична
Населено място: гр. София
Операция с отпадъци: С – събиране (или Т - транспортиране)
Код на отпадък: 200125

След попълване на всички полета и натискане на бутон „търсене" системата намира всички регистрирани фирми, които извършват дейността, за която се интересувате.

Съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците, която може да намерите тук, различните отпадъци имат кодове, чрез които по-лесно да намерите информация.

Ето някои от най-често търсените кодове на отпадъци:
200101 – хартия и картон
200102 – стъкло (разделно събрано от опаковки)
200108 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения
200201 – биоразградими отпадъци от паркове и градини
200301 – смесени битови отпадъците
200125 – употребявани хранителни масла и мазнини
170101 – бетон
170102 – тухли
170103 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
170201 – дървен материал
170202 – стъкло
170203 – пластмаса