Столична община

Начало / За нас - Столична община
 

По сключени договори със Столична община, на основание Закон за обществените поръчки, “СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ извършва следните дейности:


  • експлоатация на Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол, гр. София
  • рекултивация на втори етап на Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол, гр. София
  • експлоатация на инсталация за сортиране на битови отпадъци, разположена на входа на Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол, гр. София
  • транспортиране на балирани битови отпадъци до депа за обезвреждане